Pligtige oplysninger

Klientinformation:

Advokathuset Muurholm, CVR nr. 31417864, har adresse på Kongevej 58, 6400 Sønderborg og kan kontaktes på telefon 74430309 eller e-mail vm@advokathuset-muurholm.dk.

Kravene om klientoplysninger ifølge de advokatetiske regler pkt. 13 fremgår nedenfor. Vores advokater er beskikket af Justitsministeriet i Danmark og er medlem af Advokatsamfundet.

Forsikring:

Vi har tegnet ansvarsforsikring og stillet garanti i overensstemmelse med Advokatsamfundets regler. Ansvarsforsikringen dækker udøvelse af al advokatvirksomhed, uanset hvor advokatvirksomheden udøves. Vores ansvarsforsikring og garanti er tegnet i Tryg, Klausdalsbrovej 601, 2750 Ballerup.

Bankforbindelser:

Klientkonti er oprettet i Sydbank.

I tilfælde af en banks konkurs får indskyderne dækning i henhold til lov om garantiordning for indskydere og investorer. Garantiformuen dækker en berettiget indskyders midler op til et beløb svarende til EUR 100.000 (ca. kr. 750.000). Dækningsmaksimummet gælder det samlede indskud i banken, selvom pengene står på forskellige konti, herunder på både klientbankkonti og egne konti.

Lovvalg og værneting:

Vi anvender ikke aftaleklausuler om lovvalg og/eller værneting, med mindre det aftales med klienten.

De advokatetiske regler:

Alle danske advokater er underlagt Retsplejelovens regler om bl.a. god advokatskik. Advokatrådet fører tilsyn med overholdelsen af god advokatskik og har udarbejdet de advokatetiske regler, som stiller strenge krav til advokaters professionelle standard og etik.

Advokatnævnet påser overholdelsen af god advokatskik og kan pålægge sanktioner, hvis reglerne overtrædes.

God advokatskik er en adfærdsnorm, som bl.a. rummer regler om a) tavshedspligt, som pålægger advokater og deres medarbejdere fortrolighed i forhold til oplysninger, modtaget gennem deres arbejde, og b) interessekonflikter, der er situationer, hvor advokaten ikke kan rådgive en klient uden af komme i konflikt med andre interesser. Der kan findes yderligere oplysninger om de advokatetiske regler og Advokatrådet på Advokatsamfundets hjemmeside – www.advokatsamfundet.dk

Advokatnævnet:

Advokatnævnet, Kronprinsessegade 28, 1306 København K, har kompetence til at behandle adfærdsklager og tvister vedrørende advokatens honorar; se mere på www.advokatnaevnet.dk

 

Cookie- og fortrolighedspolitik:

Læs mere om vores fortrolighedspolitik her.
Læs mere om vores cookiepolitik her.